Polityka prywatności

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej „RODO” informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marcin Stępień Kancelaria Radcy Prawnego, adres: ul. Daszyńskiego 17/40, 20-250 Lublin, NIP: 9462570475.

W zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej, Twoje dane są dodatkowo chronione ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej radcy prawnego. Z tego też względu, niektóre przysługujące Tobie uprawnienia lub spoczywające na Kancelarii obowiązki wynikające z RODO mogą być wyłączone na podstawie przepisów RODO, przepisów prawa polskiego lub samego charakteru tajemnicy zawodowej radcy prawnego.

Korzystając ze strony  http://www.marcinstepien.eu oraz kontaktując się z Kancelarią akceptujesz zasady niniejszej Polityki prywatności.

Jak możesz się ze mną skontaktować w sprawie Twoich danych osobowych?

listownie: ul. Daszyńskiego 17/40, 20-250 Lublin

e-mailem na adres: kancelaria@marcinstepien.eu

telefonicznie: +48 516 216 008

Jakie masz prawa?

1. dostępu do Twoich danych,

2. ich poprawiania,

3. żądania ich usunięcia,

4. ograniczenia przetwarzania,

5. przenoszenia danych osobowych,

6. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Co możesz zrobić gdy uważasz, że przetwarzam Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakim celu przetwarzam Twoje dane, na jakiej podstawie i przez jaki okres czasu?

Jako Marcin Stępień Kancelaria Radcy Prawnego przetwarzam Twoje dane   w następujących celach:

  1. odpowiedzi na Twoją korespondencję listowną,  mailową i zgłoszenie telefoniczne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez czas niezbędny do upływu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją lub zgłoszeniem telefonicznym, w szczególności wynikających z procesu zawierania i realizacji umowy lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu przez Ciebie;
  2. zawarcia i wykonywania umów w zakresie świadczenia pomocy prawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków wynikających z umowy;
  3. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych, sprawozdawczych, księgowych, pracowniczych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez czas niezbędny do realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w tym do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;
  4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do chwili złożenia skutecznego sprzeciwu przez Ciebie – w tym, w celu:
    • prowadzenie bieżącego kontaktu z Tobą, związanego z prowadzoną przez Kancelarię działalnością;
    • podtrzymywanie bezpośrednich relacji biznesowych z kontrahentami i klientami;
    • dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

W przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię na podstawie zgody – przetwarzanie odbywa się  do chwili jej wycofania przez Ciebie. Wycofanie zgody, nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych do momentu wycofania zgody.

Informujemy również, ze w sytuacji, kiedy Twoje dane nie będą już potrzebne do realizacji celów dla których zostały  zebrane, zostaną one niezwłocznie usunięte.

Czy musisz podawać mi swoje dane?

Jest to dobrowolne, lecz bez podania Twoich danych kontaktowych nie będę mógł odpowiedzieć na Twoją wiadomość i nie będę mógł rozwiązać poruszonej przez Ciebie sprawy prawnej.

Komu mogę przekazać Twoje dane?

1. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) strony oraz danych osobowych dla mojej Kancelarii,

2. dostawcom narzędzi służących do analityki działania strony,

3. innym podmiotom lub osobom współpracującym z moją Kancelarią na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowym np. księgowym.

4. organom państwowym.

Czy po przekazaniu mi danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić, gdy przetwarzam Twoje dane:

1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać,

2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w szczególności RODO.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Chwilą wprowadzenia zmian polityki prywatności jest opublikowanie jej nowego brzmienia na niniejszej stronie internetowej.